مجوز قاب

تا سال 1398 سازمان باغ رضوان اصفهان برای هر مزار یک عدد قاب به صورت پیش فرض نصب می کرد . ولی در حال حاضر در صورت تمایل مبلغ 1900000 ریال بابت هر قاب باید پرداخت شود .

مجوز نصب

سازمان آرامستان اصفهان (باغ رضوان اصفهان ) بابت هر تخته سنگ مبلغ 2180000 ریال که شامل نصب سنگ ، قاب ، بتن ریزی و نصب قرنیز می باشد را دریافت می کند .
توجه : این هزینه شامل سنگ کریستال به ابعاد 100*50 نمی باشد .